Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti RVTech s.r.o.

Úvodní ustanovení

Tyto Obchodní podmínky platí pro provozování eshopu LoRaTech poskytovatelem RVTech s.r.o., sídlem Letkov 68, 326 00 Plzeň, IČ 03548911, zapsaným v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 30386.
Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy o prodeji zboží a služeb (dále jen „smlouva“) a upravují vztahy mezi RVTech s.r.o., jakožto prodávajícím, na jedné straně a zákazníkem jako kupujícím na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.
Je-li smluvní stranou zákazník, který má postavení spotřebitele, řídí se vztahy mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím systému eshopu LoRaTech těmito Obchodními podmínkami a kogentními ustanoveními práva občanského, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, vše v platném znění.
Je-li smluvní stranou zákazník, který nemá postavení spotřebitele, řídí se vztahy mezi prodávajícím a kupujícím těmito Obchodními podmínkami a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vše v platném znění.
Tyto Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícím a zákazníkem v rámci závazkových vztahů, které vznikají při prodeji a dodání služeb a zboží prostřednictvím systému eshopu LoRaTech.
Vymezení pojmů

Dodavatel zboží a služeb (dále jen „Prodávající“) je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává zákazníkovi výrobky nebo poskytuje služby.
Zákazníkje příjemcem zboží nebo služeb prostřednictvím systému eshopu LoRaTech (dále jen „Kupující“). Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který je spotřebitelem, a Kupující, který spotřebitelem není.
Kupující, který je spotřebitelem nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
Kupující, který není spotřebitelem (dále jen "Kupující nikoli spotřebitel"), je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami.
Smlouvou o poskytování elektronických služeb se poskytovatel služby zavazuje dodat a poskytnout službu ve sjednaném rozsahu, době a místě, zákazník se zavazuje zaplatit sjednanou cenu služby (dále jen „kupní smlouva“).
Zbožím je dodávka výrobků Prodávajícím Kupujícímu nebo poskytnutí služeb, v rozsahu dohodnutém kupní smlouvou (dále jen „zboží“ nebo „věc“).
 
 
B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím systému eshopu LoRaTech jsou závazné dle ustanovení těchto Obchodních podmínek. Odesláním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito Obchodními podmínkami, jakož i Reklamačním řádem.
Je-li Kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží Prodávajícím na stránky, přičemž kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím /spotřebitelem a přijetím objednávky Prodávajícím. Toto přijetí Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv.
Objednávku je možné stornovat pomocí kontaktů na stránkách nevim stránky, kde jsou tyto podmínky umístěny.
Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Objednávky zasílané v sobotu, v neděli či ve dnech státních svátků budou zpracovány následující pracovní den.
Není-li Kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží Kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu Prodávajícího Kupujícímu s tímto jeho návrhem.
Podmínkou platnosti elektronické objednávky a následně kupní smlouvy, je vyplnění veškerých registračním formulářem předepsaných údajů a náležitostí, a prohlášení o souhlasu s těmito Obchodními podmínkami. Objednávkové registrační formuláře, které budou vyplněny nesprávně či neúplně, může Prodávající považovat za neplatnou objednávku a nebude je tak považovat za uzavření kupní smlouvy.
Místem dodání zboží je adresa uvedená Kupujícím v registračním formuláři.
Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího vždy okamžikem úplného zaplacení jeho kupní ceny a jeho převzetím.
Kupující má vždy před vlastním odesláním objednávky možnost tuto objednávku zkontrolovat a případně ji opravit. Uzavřená smlouva (objednávka Kupujícího) je Prodávajícím archivována v jeho informačním systému za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání prostřednictvím systému eshopu LoRaTech a Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit v části označené jako jeho účet pod jeho přihlašovacím jménem (po uvedení Kupujícím zvoleného přístupového kódu).
Smlouva je uzavírána v českém jazyce.
Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo odmítnout objednávku před uzavřením kupní smlouvy Kupujícím v těchto případech:
a)      zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo
b)      výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží nebo
c)      jsou tu jiné okolnosti či podmínky neumožňující vznik smlouvy (dodávku zboží či poskytnutí služby).
V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.
Vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky prostřednictvím systému eshopu LoRaTech dává Kupující Prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o Kupujícím a o jeho nákupech (k tomu více v sekci „Bezpečnost a ochrana informací").

Cenové a kupní podmínky

Ceny jsou platné v době objednávky a jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí Kupující pro získání zboží zaplatit.
Kupující má možnost, se před odesláním objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti. Veškeré ceny včetně akčních platí do odvolání nebo vyprodání zásob. Při objednávce zboží platí cena, za kterou bylo zboží v uvedený den nabízeno bez ohledu na změny. Ceny výrobků jsou uváděny v českých korunách.
Kupující má možnost si zvolit tyto způsoby platby (dle Objednávkového formuláře):
a)      Bankovním převodem 
Při platbě bankovním převodem vyčkejte (při objednávce) na potvrzovací e-mail, ve kterém naleznete informace k platbě. Fyzické dodání zboží/služby dle objednávky lze uskutečnit až po připsání kupní ceny na účet Prodávajícího. Při platbě bankovním převodem vyplňte jako variabilní symbol číslo smlouvy (obdržíte v potvrzujícím mailu Prodávajícího).
b)      Dobírkou
Při platbě dobírkou prodávající zašle zboží kupujícímu přepravní společností neprodleně, kupující zaplatí cenu zboží přepravci hotovostně. Náklady spojené s přepravou a dobírkou nejsou součástí dodávaného zboží.
Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku nebo zboží, které není na skladě, Prodávající Kupujícímu předem potvrdí telefonicky/e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je Prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Pokud Kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována.
Kupující je předem seznámen s celkovou cenou včetně DPH a dalších poplatků. K ceně produktu bude účtován recyklační poplatek, který je uveden vždy u výrobku a je stanoven zákonem.
Při platbě předem musí být na účet Prodávajícího převedenu kupní cena v plné výši. V případě, že nedojde platba v plné výši, nebude provedeno odeslání zboží až do plné úhrady ceny.
V případě zahraniční platby bankou na účet Prodávajícího činí náklady na tuto platbu 200,- Kč plus DPH.
Balné a poštovné je již započítané v ceně výrobku, nebude-li u konkrétního zboží uvedeno v nabídce jinak. Balným se rozumí kontrola kompletnosti produktu, bezpečné zabalení křehkého výrobku v případě, že původní obal nedostatečně chrání výrobek proti poškození při dopravě, zabalení výrobku pečetící páskou tak, aby nemohlo dojít k otevření krabice bez porušení bezpečnostní pásky, načtení sériových čísel a další zajištění informací o výrobku nutné při dopravě výrobku.
Při převzetí zboží Kupující obdrží dodací list, který je zároveň záručním listem v případě, že není přiložen záruční list výrobce.
D. Vlastnosti předmětu prodeje

Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí Kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.
Nestanoví-li občanský zákoník nebo jiný zákon jinak, shodou s kupní smlouvou se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, Prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který Prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. Připouští-li to povaha věci, má Kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby její činnost mu byla předvedena.
V případě, že věc při převzetí Kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Dodací podmínky

Objednané zboží bude doručeno Kupujícímu v co nejkratším čase, který je závislý na aktuálních možnostech prodávajícího po objednávce zboží. Prodejce se vyhrazuje právo na změnu data doručení zásilky.
V okamžiku odeslání zboží je Kupujícímu zaslán informativní email, popřípadě SMS, která obsahuje datum odeslání zásilky, číslo balíku a informaci kdy a kde bude zásilka předána. Na přání Kupujícího je možnost i zaslat podací číslo zásilky za úplatu.
Dodání většinou probíhá do 48 hodin od vyexpedování. Zboží je zasíláno prostřednictvím dopravce s poštovní licencí.
V případě opožděné dodávky zboží způsobené například přechodným nedostatkem objednaného zboží ve skladu, bude Kupující bez prodlení informován Prodávajícím prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky.

Reklamace

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s Reklamačním řádem systému eshop.loratech.cz a v souladu s právním řádem platným v ČR.
Na veškeré zboží se vztahuje záruka minimálně 24 měsíců. Přesná délka záruční doby je stanovena výrobcem zboží u každého konkrétního zboží zvlášť. Záruční podmínky, rozpor s kupní smlouvou a proces reklamace, práva plynoucí ze záruky, apod., upravuje v podrobnostech Reklamační řád.

G. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany Kupujícího, který je spotřebitelem

V případě, že se Kupující rozhodne objednávku z jakéhokoliv důvodu zrušit, je třeba, aby ihned informoval Prodávajícího (formou emailu nebo SMS) dříve, než bude zboží vyexpedováno. Pokud dojde informace o zrušení objednávky Prodávajícímu před samotnou expedicí zboží, je Prodávající povinen bezplatně objednávku stornovat, čímž dochází k odstoupení od Kupní smlouvy.
Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy (i) Kupující nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží, nebo (ii) kdy Kupující nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme poslední dodávku zboží, a to v případě uzavření smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí.
Tato lhůta je zachována a běží, převzal-li Kupující zboží od okamžiku registrace Kupujícího v elektronickém systému. Počal-li Prodávající poskytovat službu před uplynutím doby pro odstoupení od smlouvy, uhradí Kupující poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté od okamžiku odstoupení od smlouvy, minimálně však za dobu do konce následujícího kalendářního měsíce.
Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí Kupující Prodávajícího o svém odstoupení od smlouvy informovat e-mailem: info@rvtech.cz, a to formou jednostranného právního jednání.
Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
Pokud Kupující odstoupí od smlouvy, vrátí Prodávající Kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo Prodávajícímu oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které Prodávající od Kupujícího obdržel (do této doby se započítává doba poskytnutí služby v trvání následujícího měsíce po odstoupení od smlouvy), včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání Prodávajícím nabízený). Pro vrácení plateb Prodávající použije stejný platební prostředek, který Kupující použil pro provedení počáteční transakce, pokud se strany nedohodnou jinak.
Platbu Prodávající vrátí až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li Kupující, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. To neplatí v případě, netrvá-li Prodávající na vrácení zboží vzhledem k nepoměru jeho hodnoty a nákladům na dopravu/vrácení zboží.
Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, je Kupující povinen zaslat zpět nebo je předat na adrese provozovny uvedené eshop.loratech.cz. Pro přesnější identifikaci Prodávající doporučuje Kupujícímu přiložit kopii faktury. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud Kupující odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Kupující nese přímé náklady spojené s vrácením zboží, a to i u zboží, které nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.
Právo na odstoupení od smlouvy Kupující /spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:
a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
c) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
d) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
e) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
f) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
g) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

H. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany Kupujícího, který není spotřebitelem

V případě, že Kupující není spotřebitelem, uplatní se ustanovení § 2001 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Prodávající uvádí, že Kupujícímu může být nabídnuta dohoda o ukončení kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen Prodávajícím.

I. Odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího

Po uzavření Kupní smlouvy, může Prodávající od takové smlouvy odstoupit jen v případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží nebo výrazně se změnily podmínky pro poskytnutí služby. V takovém případě Prodávající kontaktuje Kupujícího a navrhne možné řešení odstoupení od smlouvy. Obvykle se jedná o doporučení náhradního zboží či vrácení peněz nebo přeplatku. Prodávající si dále vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, kdy:
a) Kupující opakovaně zneužil své právo na odstoupení od kupní smlouvy a způsobil tak Prodávajícímu škodu,
b) zanikla smlouva mezi Prodávajícím a institucí (školou) jež poskytovala podmínky pro poskytování služby (příjem signálu a instalaci čtecího zařízení).

J. Souhlas se zpracováním osobních údajů a databáze

Kupující bere na vědomí skutečnost, že uzavřením Kupní smlouvy s Prodávajícím dává taktéž Prodávajícímu souhlas se zpracováním osobních údajů Kupujícího pro účely databáze projektu „Bezpečně ve škole“ provozovaného prostřednictvím aplikace www.bezpecneveskole.cz. Tato databáze slouží výlučně pro evidenci a potřeby Prodávajícího a jeho obchodních partnerů, sledování procesů vyřízení objednávky, schvalování platebních metod, vyřízení dodávky zboží, vyřízení reklamace, zaslání obchodní nabídky, marketingové účely  apod.

K. Závěrečná ustanovení

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.
Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy:  info@rvtech.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na elektronickou adresu Kupujícího.
Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
Tyto Obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka Kupujícího - spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi Kupujícím a Prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný Kupujícímu.
Odesláním elektronické objednávky Kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení Obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i cenu přepravného či poštovného (je-li Prodávajícím požadována) uvedenou na eshop.solidustech.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je Kupující vázán dle ustanovení těchto Obchodních podmínek.
Kupující bere na vědomí, že zboží prodávané v elektronickém obchodě není určeno k samostatnému použití a je zapotřebí se řídit manuálem k danému zboží.
Prodávající nenese odpovědnost za jakékoliv škody způsobené neodbornou instalací nebo užitím výrobku.
Pokud má Kupující pochybnost či nemá odpovídající odborné znalosti, může kontaktovat Prodávajícího prostřednictvím e-mailu info@rvtech.cz k zajištění odborné manipulace s výrobkem znalou osobou. Tato odborná pomoc je zpoplatněna částkou 1200Kč za každou hodinu práce bez použití montážního či jiného materiálu a bez započítání příslušné výše DPH.
Pokud by se v některém z uvedených bodů Obchodní podmínky dostaly do rozporu se zákonnou úpravou chránícího spotřebitele, podmínky pro spotřebitele se řídí zákonnou úpravou pro spotřebitele příznivější.
Tyto Obchodní podmínky spolu s Podmínkami dodávky zboží a Reklamační řád nabývají účinnost 1. září 2016. Prodávající si vyhrazuje učinit změnu Obchodních podmínek bez předchozího upozornění.

Podmínky dodávky služeb

a)      Kupující je povinen uvést správné a úplné kontaktní údaje na Objednávkovém formuláři, jež jsou nezbytné pro dodání zboží / služby.;
 
b)     Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. Poštovné nebo náklady na dopravu jsou prodávajícím uplatňovány. S konečnou cenou je Kupující srozuměn při vyplňování objednávky, ještě před jejím závazným potvrzením; 
 
c)      Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14 dnů od doručení, viz Obchodní podmínky;
 
d)     Kupující je povinen:
·        uhradit cenu služby nebo zboží
·        uhradit náklady na dodání zboží
·        informovat Prodávajícího o eventuální nefunkčnosti zboží.

3. Přeprava zboží

a)  Pokud kupující neuvede na objednávce způsob dodání, je způsob dodání oprávněn vybrat prodávající a uvést jej v potvrzení objednávky. Kupující má následně právo způsob dodání změnit, a to až do okamžiku převzetí osobně nebo přepravcem
b) Pokud na potvrzené objednávce není uvedeno jinak, kupující se zavazuje uhradit náklady na přepravu, a to i pro případ, že zboží odmítne převzít z jiného důvodu než poškození nebo ztráta zboží způsobená přepravou. Zboží se v takovém případě považuje za dodané v okamžiku, kdy jej kupující odmítl převzít. Nepřijaté zboží uskladní prodávající na náklady kupujícího.
c)  Osoba, která odebírá zboží osobně ve skladu prodávajícího, je povinna prokázat totožnost občanským průkazem, případně jiným osobním dokladem, a oprávněnost k odběru zboží platnou plnou mocí, nejedná-li se o osobu uvedenou v seznamu Oprávněných osob ve Smlouvě o obchodní spolupráci.

Reklamační řád společnosti RVTech s.r.o.

A. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tento Reklamační řád platí pro Obchodní podmínky a provozování systému eshopu LoRaTech poskytovatelem RVTech s.r.o., sídlem Letkov 68, 326 00 Plzeň, IČ 03548911, zapsaným v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 30386.
Poskytování záruky, délka záruční doby a vyřizování reklamací se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zákona na ochranu spotřebitele a dalšími právními předpisy, které tuto oblast upravují (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).
Reklamační řízení se řídí tímto reklamačním řádem, který vychází ze zákonné úpravy občanského zákoníku a zákona na ochranu spotřebitele. Je-li smluvní stranou Kupující, který nemá postavení spotřebitele, řídí se reklamační řízení tímto Reklamačním řádem a občanským zákoníkem. Tento reklamační řád má přednost před dispozitivními ustanoveními zákonné úpravy. Ostatní otázky a otázky tímto řádem výslovně neupravené se řídí zákonnou úpravou.
Reklamační řád se vztahuje na dodávky a služby (dále jen „zboží“ nebo „věc“), které bylo zakoupeno prostřednictvím systému eshopu LoRaTech.
Záruční doba výrobku začíná běžet ode dne převzetí zboží Kupujícím. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Záruční doba pro Kupujícího spotřebitele činí 24 měsíců, avšak pro Kupujícího, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, činí záruční doba pouze 12 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v záruční opravě. V případě výměny Zboží začíná běžet nová záruční doba. Záruční doba končí taktéž uplynutím doby životnosti výrobku, zejména jeho opotřebením či spotřebováním.
Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
Kupující má povinnost zkontrolovat fyzický stav zásilky a obdrženého zboží. Jakékoli nesoulady či poškození musí ihned na místě uplatnit u dopravce a zapsat zjištěné skutečnosti do přepravního listu. V případě větších poškození Kupující nepřevezme zásilku od dopravce a e-mailem: info@rvtech.cz  nahlásí Prodávajícímu tuto skutečnost.

B. Záruční podmínky

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,
a)      má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b)      věc se hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c)      věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d)      věc je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může Kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.
Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady.
Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.
Neodstoupí-li Kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.
Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

C. Záruku nelze uplatnit v následujících případech:

a)      Vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace (záruka zanikla).
b)      Vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním nezbytné údržby o zboží ze strany Kupujícího.
c)      Vada vznikla provedením neoprávněného zásahu do zboží či jiných úprav bez svolení výrobce.
d)      Vada vznikla zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě ČSN.
e)      Zboží bylo poškozeno živly.
f)       Na výrobku se objevily optické změny, které vzniknou běžným používáním, a neovlivní funkční schopnost výrobků.
g)      Vada vznikla používáním zboží v rozporu s návodem k obsluze popřípadě nedodržením pokynů stanovených výrobcem či prodejcem.
h)      Vada způsobená dopravou, kterou zajišťoval Kupující.
i)       Vada vzniklá v důsledku jednání třetí osoby nebo Kupujícího.
j)       Vada vznikla nesprávným skladováním zboží (teplota, vzdušnost, prašnost) či běžným opotřebením.
k)      Porušením či odstraněním ochranných pečetí a identifikačních nálepek na zboží.
l)       Vady způsobené mechanickým nebo chemickým poškozením.
V souvislosti s výše uvedeným bere kupující na vědomí, že záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou je zboží způsobilé vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet a plnit tak svou plnohodnotnou funkčnost. Prodejce tak v reklamačním řízení posuzuje nárokovanou vadu i s ohledem na výše uvedenou životnost a způsob míry opotřebení. Tato posuzovaná skutečnost bude tvořit součást obsahu reklamačního protokolu, pokud se na ni prodejce bude odvolávat jako na důvod zamítnutí reklamace v záruční době.

D. Uplatnění a vyřízení reklamace

Reklamace se uplatňuje u Prodávajícího, kterým je RVTech s.r.o.
Nefunkčnost výrobku nebo nefunkčnost služby oznamuje Kupující VÝHRADNĚ elektronicky:
a)      e-mailem: info@rvtech.cz nebo
b)      prostřednictvím aplikace eshopu LoRaTech po zadání přihlašovacích údajů.
Vrácení reklamovaného výrobku VÝHRADNĚ poštovní přepravou, trvá-li prodávající na vrácení věci - viz. níže.
Adresou pro uplatnění reklamace a nároků z vad je pracoviště, Bendova 12, 301 00 Plzeň.
Při žádosti o výměnu výrobku, nebo o odstoupení od kupní smlouvy, musí být výrobek zaslán k Prodávajícímu nejpozději do 14 pracovních dnů od poslední rozhodné události (datum ukončení reklamace na posledním servisním protokolu, vyjádření autorizovaném servisu apod.). Posledním dnem této lhůty se rozumí den doručení reklamovaného výrobku na reklamační oddělení Prodávajícího, a to doporučenou zásilkou či obchodním balíkem na uvedenou adresu.
Reklamace vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne jinak, je-li Kupující spotřebitelem. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od faktického převzetí reklamovaného zboží Prodávajícím. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že Prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od Kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů Kupujícím. Prodávající spotřebiteli vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o případném provedení opravy a době jejího trvání, popř. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Prodávající toto potvrzení vydá ke dni doručení reklamační zásilky do sídla Prodávajícího.
Záruční podmínky, informace o záruce, o záručním servisu mohou být uvedeny podrobně i v záručním listě (pokud charakter zboží informace vyžaduje).
Kupující je povinen při reklamaci v rámci zákonné záruky prokázat uzavření kupní smlouvy, dokladem o koupi nebo záručním listem. Při uplatňování reklamace Kupující uvede, jakým způsobem si přeje reklamaci vyřešit. V případě potvrzení oprávněnosti reklamace má Kupující nárok požadovat náhradu přiměřených nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží. To neplatí, netrvá-li Prodávající na vrácení zboží - viz. níže.
Zboží zaslané k reklamaci bude Kupujícímu opraveno nebo vyměněno, případně budou na bankovní účet Kupujícímu vráceny peníze. Po vyřízení reklamace bude Kupující vyzván k převzetí opraveného zboží nebo zboží bude zasláno Kupujícímu zpět.
Pokud byl záruční list povinnou součástí výrobku, a tento bude zaslán na reklamaci bez záručního listu, bude Prodávajícím pořízen duplikát od výrobce či distributora, s vyúčtováním smluvního poplatku ve výši 200,- Kč bez DPH.
Prodávající doporučuje při zasílání reklamovaného zboží jej pojistit a dobře zabalit, neboť za případné poškození či ztrátu při přepravě, nenese Prodávající žádnou odpovědnost a zboží by tak nemuselo být vůbec přijato Prodávajícím do reklamace.
Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout přijetí/vrácení reklamovaného zboží (v případě nepatrné hodnoty zboží vzhledem k nákladům na dopravu a balné), bude-li informovat Kupujícího, že Prodávající NETRVÁ na vrácení zboží. V takovém případě nevzniká Kupujícímu nárok na náhradu nákladů vynaložených při reklamaci zboží (poštovné, balné apod.)

E. Pro uplatnění reklamace je třeba:

a)      doložit originál či kopii dokladu o nákupu zboží,
b)      opatřit zboží vyhovujícím obalem (pokud možno originální),
c)      uvést přesný popis vady (charakter vady, jak a za jakých podmínek se vada projevuje).

F. Neoprávněná reklamace:

V případě neoprávněné reklamace bude zboží vráceno Kupujícímu zpět se stanoviskem Prodávajícího.
Kupující tak nemá nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace.

G. Placená oprava:

Je-li výrobek reklamován po uplynutí záruční doby nebo byla-li vada způsobena Kupujícím, případně byla vada způsobena vlivy, které nespadají do záručních podmínek výrobce produktu, jedná se o placenou opravu. V tomto případě bude Kupující předem obeznámen s tím, že bude jeho oprava placená a také, že mu může být účtován poplatek za diagnostiku závady v závislosti na servisním středisku, které bude opravu provádět, a za poštovné a balné.
Cena samotné opravy bude Kupujícímu sdělena předem telefonicky nebo e-mailem.
V případě neschválení ceny opravy bude Kupujícímu účtován jen poplatek za diagnostiku a za dopravné a oprava provedena nebude.

H. Závěrečná ustanovení

Tento Reklamační řád spolu s Podmínkami dodávky služeb a zboží je součástí Obchodních podmínek a nabývá platnosti dnem 1. září 2016. Prodávající si vyhrazuje učinit změnu Reklamačního řádu bez předchozího upozornění.